پادشاهی من از این جهان نیست

ماهیت پادشاهی آسمان در «دنیای شریر امروز»

پیشگفتار انتشارات فارسیزبان

دیوید برکوت نویسندۀ کتابهای بسیاری است. کتابهای او دربارۀ اعتقادات مسیحیان اولیه است. به علاوه او مؤلف یک کتاب 704 صفحهای به نام «لغتنامۀ الهیاتی مسیحیان اولیه» است.

او در کتاب «پادشاهی من از این جهان نیست» اعتقادات خود را دربارۀ ماهیت پادشاهی خدا تشریح کرده است. او برای گردآوری اطلاعاتی که در این کتاب درج شدهاند، سالیان درازی را صرف مطالعه و تحقیق دربارۀ این موضوع نموده است.

برکوت شدیداً علاقمند بود که مسیحیان اوانجلیکال (بشارتی)، موضوع پادشاهی خدا
رابهخوبیدرککنند،بهپادشاهیخداوفادارباشندوایمانیراکهبهآناقراردارند،عم ًلا زندگی کنند. این کتاب در اصل به زبان انگلیسی نگاشته شده است.

ما مسیحیانی که درامر انتشار کتابهای مسیحی به زبانهای مختلف فعالیت داریم، متعقدیم که وقتی غیرمسیحیان مشتاق آشنایی با خدا باشند، در صورت جستجو و تلاش برای یافتن جواب، پاداش روحانی این اشتیاق خود را دریافت خواهند کرد. زیرا مطالعۀ کلام خدا

و تاریخ کلیسا، انسآنها را به سوی شناخت خدا هدایت خواهد کرد. ما خوشحالیم که از برکت تهیۀ این کتاب به زبان فارسی برخوردار شدهایم و عزیزان

فارسیزبان بدین وجه قادر خواهند بود که با دعا و مطالعۀ این نوشتهها به سوی خداوند هدایت شوند. پس عدۀ بیشتری بر روی این کرۀ خاکی به حق شهروندی پادشاهی خداوند نائل خواهند گشت. در این پادشاهی که حقیقتاً «از این دنیا نیست» انسآنها با شنیدن و دریافت پیغام نجات از زبان مبشرین، وارد ملکوت و پادشاهی ابدی خدا و خداوندمان عیسی مسیح خواهند گشت.

Dettagli
Lingua
فارسی (Farsi)
Autore
للاند م. هاينز
Editore
Grace Press, Inc.
Argomenti

Torna alla Lista