Yon Bon Sòlda Jezi Kris

Nan liv sa a, nou vle egzaminen kijan yon jenn Kretyen sipoze fè fas ak yon seri sityasyon reyèl ki prezante nan lavi li. Nou pral etidye prensip biblik yo ki kapab ede nou fè bon chwa. Bondye vle ou devlope yon bon plan pou sèvis Li, epi Li vle pou ou kanpe djanm kont tout vye atak Satan yo.

Details
Language
Kreyòl Ayisyen (Haitian Creole)
Number of Pages
87
Series
Ann Dekouvri Ansanm
Author
Gary Miller
Publisher
Christian Aid Ministries
Published
11/28/22
Topics

Back to List