Tras Pye Kris Yo

Chak Kretyen gen yon dezi pou li swiv Kris andan kè li. Men Jezi pa isit. Kijan nou kapab konnen Li epi kijan nou ka swiv tras pye Li yo ? Liv sa a te ekri avèk yon gwo dezi pou ede moun repanti epi swiv tras pye Kris yo pandan y’ ap obeyi ansèyman Li yo ak tout kè yo. Swiv tras pye Li yo jodi a !

Retounen nan Lis la