Mete an Kontak ak Laverite

Kiyès Bondye ye? Èske Jezi se Pitit Bondye a? Ki kote Bondye ye nan moman mwen pi bezwen L lan? Ki sa Labib di nou sou imoralite? Moun poze kesyon sa yo ak anpil lòt lè y ap chache sans lavi ak direksyon.

Aprann Plis

Liv Elektwonik

W ap chache kèk bagay enteresan pou w li? Telechaje youn nan liv elektwonik gratis nou yo. Yo disponib sou fòma EPUB, MOBI ak PDF.


Sa k nouvo

Tèks Elektwonik

Ou vle yon bagay pou w li rapid? Ou vle li sou yon sijè espesyal? Ale nan atik tou kout nou yo pou w ka jwenn enspirasyon, bagay k ap fè w fè efò ak epi ki ap pote chanjman nan lavi w.


Sa k nouvo

Odyo

Ou bezwen yon bagay pou w koute? Chache yon mesaj epi kite l pale ak kè ou oubyen koute yon mizik k ap apwoche ak Bondye.


Sa k nouvo

Konsènan Resous Anabatis


Sit entènèt sa a la pou ede w jwenn laverite, vrè verite ki nan pawòl Bondye a. Nou kwè se dezi Bondye pou w gen lapè nan nanm ou, renmen nan kè w, ak obeyisans nan lavi ou. Se objektif nou pou nou ede w jwenn Kris epi pou w grandi nan relasyon ou avèk Li. Pou n eseye fè sa, n ap fè ofri ou medya ki baze sou Labib ki sou plizyè fòma.

Ale sou sit entènèt nou an pou ou jwenn verite ki ap ede w satisfè bezwen kè ou. Chache liv elektwonik, pdf, oubyen fichye odyo epi telechaje yo. Nou priye pou Bondye pale ak kè w, epi w ap fè esperyans lapè ak lajwa poutèt ou pèmèt laverite vin prensip ak gid lavi ou.