101 Pi Bèl Istwa Nan Bib la

Nan mo ki fasil pou konprann, men 101 pi bèl istwa ki sòti nan Bib la ke timoun toupatou nan monn lan renmen. Istwa Biblik toujou bon nenpòt kilè, e yo se verite. Nou swete Bondye va itilize istwa yo ki nan liv sa pou ankouraje ou ak pitit ou!

Retounen nan Lis la