Etid Pou Medam Marye

Si ou se yon manman, ti etid sa yo sou yon bon manman kapab yon pi gwo èd pou ou. Yo kapab ede w’ devni yon bon manman toutbonvre. Senkannde (52) etid sa yo bay bon jan konsèy biblik. Se pou Bondye beni ou avèk anpil kapasite, epi avèk anpil enèji pandan w’ap fòme lavi pitit ou yo.

Retounen nan Lis la