Etid Pou Mesye Marye

Ou se yon papa. Se pa nenpòt papa konsa konsa, men ou se papa pi bèl timoun yo ki genyen—pitit pa ou yo. Relasyon sa a pral dire toutotan nou toujou vivan. Pèsonn pa ka pran plas sa a nan lavi pitit ou yo. Liv sa a gen senkannde (52) leson ladan l’ ki pral ede ou reyisi nan travay nòb sa a.

Retounen nan Lis la