سوالات پرسیده شده متداول

آناباپتیست ها چه کسانی هستند؟

آناباپتیست ها،ایمانداران به کتاب مقدس و پیروان عیسی مسیح، پسر خدا هستند.ما به تثلیث-خدای پدر-خدای پسر (عیسی) و خدای روح القدس ایمان داریم. ما همچنین به کتاب مقدس و به معنای واقعی مفاهیم آن، ایمان داریم و آنرا در زندگی تمرین می کنیم. ما ایمان داریم که خدا، خالق همه موجودات، حتی خالق من و شماست.

آناباپتیست ها ایمان دارند که تنها راه نجات، توسط خون ریخته شده عیسی مسیح است. برای نجات یافتن، انسان باید به مسیح ایمان بیاورد، از گناهانش توبه کند و دوباره متولد شود و در تازگی زندگی جدید گام بردارد. گام برداشتن در زندگی جدید، نیاز به این دارد که انسان، زندگی اش را کاملا به خدا تسلیم کند و به گونه ای که خدا و کتاب مقدس هدایت می کنند، زندگی کند.

آناباپتیست ریسورسز چیست؟

آناباپتیست ریسورسز، یک موسسه غیر انتفاعی است که با سرپرستی مشارکت منونایتهای امید، کار می‌کند.ما توسط پنج عضو هیئت مدیره از ایمانداران آناباپتیست محافظه کار اداره می شویم.