سیاست حفظ حریم خصوصی ## حفظ حریم خصوصی شما برای ما مهم است. سیاست وبسایت منابع آناباپتیست،رعایت حفظ حریم خصوصی شماست در مورد هرگونه اطلاعاتی که ممکن است در هنگام کار با وب سایت ما جمع آوری شود. بر این اساس،ما چگونگی حفظ حریم خصوصی را به گونه ای تدوین کرده‌ایم تا شما بدانید که ما چگونه اطلاعات شخصی راجمع آوری،استفاده وافشاء می‌کنیم وبا آن ارتباط برقرار می‌کنیم. ما خط مشی رازداری خودرا در زیر شرح داده‌ایم. #ما اطلاعات شخصی را با روش های قانونی و منصفانه و با آگاهی و رضایت فرد مربوطه در جای مناسب جمع آوری خواهیم کرد. #در زمان جمع آوری اطلاعات شخصی یا قبل از آن،مقصود مان را برای جمع آوری اطلاعات مشخص خواهیم کرد. #ما اطلاعات شخصی را صرفاً برای تحقق اهداف مشخص شده توسط خودمان جمع‌آوری و استفاده خواهیم کرد،مگر اینکه رضایت شخص مورد نظر را به دست آوریم یا طبق مقررات قانونی الزامی باشد. #داده های شخصی باید مربوط به اهدافی باشد که از آن استفاده می شود و در حدی که برای این اهداف لازم باشد،باید دقیق،کامل و به روز باشند. #ما با استفاده از اقدامات حفاظتی مناسب در برابر از دست دادن یا سرقت و همچنین دسترسی غیر مجاز،افشای کپی،استفاده یا اصلاح اطلاعات شخصی،از اطلاعات شخصی محافظت خواهیم کرد. #ما در مورد خط مشی ها و شیوه های مربوط به مدیریت اطلاعات شخصی،اطلاعات را در دسترس مشتریان قرار خواهیم داد. #ما اطلاعات شخصی را فقط تا زمانی که برای تحقق اهداف لازم باشد،حفظ خواهیم کرد. ما متعهد هستیم که کار خود را مطابق با این اصول انجام دهیم تا محرمانه بودن اطلاعات شخصی،حفظ شود. وبسایت منابع آناباپتیست ممکن است با اجازه منابع آناباپتیست،سیاست حفظ حریم خصوصی را تغییر دهد.