رویای ما

چشم انداز آناباپتیست ها،ارائه و ترویج انجیل عیسی مسیح به سرتاسر جهان است. ما فهمیده ایم که یک چیزهایی در زندگی هرگز تغییر نمی‌کنند،مثل هدیه نجات خدا و اراده اش برای فرزندانش که مطیع وی باشند؛و یک چیزهایی در زندگی تغییر می‌کنند به عنوان مثال تکنولوژی. از این رو ما می خواهیم از این فرصت عصر الکترونیک برای معرفی خدای غیر قابل تغییر برای کسانی که او را جستجو می کنند،استفاده کنیم. خواست آناباپتیست ها این است که یک شبکه از همکاران،ناشران،مترجمان،مرور کنندگان مفاد و غیره ایجاد کنند برای ارائه رایگان انجیل و ادبیات مربوط به آن به دست کسانی که آن را جستجو می کند. ما باور داریم که با استفاده از اینترنت و متون الکترونیکی قادر خواهیم بود به مکان هایی برویم که رفتن به آنجا با نوشته های چاپی به خاطر مقررات محلی یا دور بودن منطقه،مشکل و یا غیر ممکن است. ما قصد داریم مقالات و چیزهایی را مهیا کنیم که از کتاب مقدس باشد به جهت ایجاد راهنمایی و ایجاد بصیرت درونی برای آن کسانی که در جستجوی حقیقت هستند و همچنین ایمانداران را در خارج از کشور و در خانه هایشان تشویق کنیم.